Muistoissamme

ic ori Domhnall 17.03.2010 - 12.06.2015
ic ori Lorcán 12.01.2010 - 12.06.2015
ic ori Ríoghán 24.09.2010 - 12.06.2015
ic ori Kiss The Irish 10.08.2011 - 12.06.2015
ic ori Dyantha's London 01.10.2011 - 28.05.2017
ic ori Dyantha's Mohawk 27.03.2012 - 19.07.2017
ic ori Breandan Magnum 10.08.2012 - 19.07.2017
ic ori WND Farrell 05.04.2012 - 20.07.2017
ic ori WND Hamlet 12.04.2012 - 20.07.2017
ic ori Gilroy's Blake 28.04.2011 - 30.08.2018
ic ori Fake Devin 12.12.2013 - 02.09.2018
ic ori Dyantha's Darius 18.01.2015 - 16.05.2019
ic ori Dyantha's Goljat 15.05.2013 - 16.05.2019
ic ori Dyantha's Ian 13.12.2013 - 22.04.2020
ic ori Tuiskulan Ríordán 11.04.2015 - 22.04.2020
ic ori Szoltan 01.05.2015 - 22.04.2020
ic ori Dyantha's Cahir 01.10.2015 - 30.11.2020
ic ori Carrig Lad 15.12.2015 - 30.11.2020
ic ori Norman Dax 15.07.2018 - 23.03.2022
ic ori Walbridge Whistler 01.08.2018 - 30.03.2022

ic tamma Rhonwen Aileen 09.03.2009 - 12.06.2015
ic tamma Lilith 03.06.2010 - 12.06.2015
ic tamma Dunflaith 14.09.2009 - 12.06.2015
ic tamma Yolanda Iris 02.05.2009 - 14.02.2016
ic tamma Fainne 08.09.2009 - 14.02.2016
ic tamma Ciara de Blaca 28.03.2010 - 14.02.2016
ic tamma Craic Agus Ceol 25.08.2011 - 17.12.2016
ic tamma Kachina 05.06.2011 - 17.12.2016
ic tamma Ragnhild Moa 17.02.2011 - 17.12.2016
ic tamma Siuil A Ruin 10.08.2011 - 28.05.2017
ic tamma Dyantha's Fíona 28.09.2011 - 30.05.2017
ic tamma Breandan Lilian 12.08.2012 - 19.07.2017
ic tamma Kissankäpälän Briana 28.12.2011 - 20.07.2017
ic tamma Dyantha's Leah 29.03.2012 - 20.07.2017
ic tamma Breandan Felice 12.08.2012 - 02.09.2018
ic tamma Dyantha's Bridie 01.10.2012 - 02.09.2018
ic tamma WND Geisha 08.04.2012 - 26.12.2018
ic tamma Aischa 08.03.2015 - 22.04.2020
ic tamma Dyantha's Siobhan 13.03.2012 - 22.04.2020
ic tamma Dyantha's Iria 17.05.2013 - 22.04.2020
ic tamma Dyantha's Aimee 09.01.2014 - 16.01.2021
ic tamma Dyantha's Cela Aela 09.01.2014 - 16.01.2021
ic tamma Dyantha's Caitlinn 29.09.2011 - 16.01.2021
ic tamma Dyantha's Freya 06.08.2012 - 11.04.2022
ic tamma Dyantha's Faith 13.12.2013 - 11.04.2022

copyright © Dyantha Farm 2019  ▪  webdesign © Cery 2019  ▪  Ulkoasun kuvat © Luvalla